ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΔιάφοραΑΝΑΛΟΓΙΑ
Δύναμις Ἀβαγιανοῦ κλπ.

ἄ.χ.
CD Ἀρχείου, ἀριθ. 847Α καὶ 848Α01. Δύναμις Ἀβαγιανοῦ
02. Πληρωτικὰ α´
03. Ἀγαπήσω Σε, ἀργόν, β´. Λειτουργικὰ α´.
04. Τρισάγιον β´ καὶ Δύναμις, βαρύς.ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Ἄξιον ἐστὶν πλ. δ´
κλπ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 850Α καὶ 851Α01. Ἄξιον Ἐστὶν πλ. δ´.
02. Ἅγιος ὁ Θεὸς α´, Δύναμις (κομμένο).
03. Δύναμις β´.
04. Δόξα Σοι Κύριε (Εὐαγγελίου).
05. Χερουβικὸν (ἀρχή).


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Χερουβικὸν πλ. δ´

ἔτος 1985(;)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 876Α01. Χερουβικὸν πλ. δ´


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Α´ Ἐωθινὸν Δοξαστικὸν κ.ἄ.

ἄ.χ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 858Α01. Α´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
02. Κέλευσον, Πᾶσα πνοὴ α´ καὶ Δύο στιχηρὰ ἀναστάσιμα.
03. Δ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
04. Ἀπόστολος, Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε.
05. Δόξα Σοι Κύριε (Εὐαγγελίου).
06. Ἄξιον Ἐστὶν α´.
07. Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιᾶσθε.


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Δόξα Σοι Κύριε κ.ἄ.

ἄ.χ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 408Β01. Δόξα Σοι Κύριε (Εὐαγγελίου).
02. Ἄξιον Ἐστὶν α´.


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Ἅγιος ὁ Θεός…
(Θ. Λειτουργίας) κ.ἄ.

ἄ.χ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 953Α01. Ἅγιος ὁ Θεός… (Θ. Λειτουργίας), Δύναμις β´.
02. Ἀγαπήσω Σε… Ἄξιον Ἐστὶν πλ. δ´.
<  1  2  3  >


Πίσω στην αρχική σελίδα