ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Διάφορα


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
CD Ἀρχείου, ἀριθ. 702 Α

Εκλογή από τα ιερά αναλόγια της Μονής

Ἔτος 198601. Θεὸς Κύριος, Τὸν Συνάναρχον.
02. Εὐλογητάρια σύντομα, ἀναστάσιμα.
03. Ἀναβαθμοὶ πλ. α ´ ἤχου.
04. Ὁ Ν´ Ψαλμός (3 στίχοι), Δόξα, Ἀναστάς, ἀργά, ἦχος β´.
05. Κανὼν ἀναστάσιμος Κυριακῆς, ἦχος πλ. α´.
06. Δόξα Σοι Κύριε.
07. Α´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
08. Β´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
09. Γ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
10. Δ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
11. Ε´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
12. ΣΤ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
13. Ζ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
14. Η´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
15. Θ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
16. Ι´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
17. ΙΑ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
CD Ἀρχείου, ἀριθ. 703 Β


Ἔτος 19851. Δύο ἀναστάσιμα στιχηρὰ Αἴνων πλ. β´.
2. Στίχοι σύντομης Δοξολογίας πλ. β´.
3. Τρισάγιον, Δύναμις, βαρύς.
4. Ἀγαπήσω Σε, βαρύς… Ἄξιον καὶ δίκαιον.
5. Πᾶσα πνοὴ πλ. α´ καὶ δύο στιχ. ἀναστ.
6. ΣΤ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν πλ. β´.
7. Εὐλογητάρια ἀναστ. σύντομα πλ. α´.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
CD Ἀρχείου, ἀριθ. 701 Α


Ἔτος 198401. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκια, Καθίσματα, βαρύς.
02. Κανὼν ἀναστάσιμος, βαρύς .
03. Πᾶσα πνοὴ καὶ τέσσερα Στιχηρὰ ἀναστ., βαρύς.
04. Στίχοι Δοξολογίας εἰρμολ. πλ. δ´.
05. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, Τὴν Τιμιωτέραν.
06. Πᾶσα πνοὴ α´.
07. Στίχοι Δοξολογίας εἰρμολ. α´.
08. Εἰς μνημόσυνον, βαρύς, Κράτημα Μπερεκέτου.
09. Εἴδομεν τὸ φῶς.
10. Πᾶσα πνοὴ καὶ τέσσερα Στιχηρὰ ἀναστ., πλ. δ´.
11. Ἐξ ὕψους κατῆλθες.
12. Δόξα Σοι Κύριε.
13. Θ´ Ἐωθινὸν Δοξαστικόν.
14. Στίχοι Δοξολογίας εἰρμολ. πλ. δ´.
15. Ἄξιον Ἐστὶν πλ. α´.
16. Εἷς ἅγιος πλ. α´.
17. Ἀγαπήσω Σε… Τὰ Σὰ πλ. δ´.
18. Ἅγιος ὁ Θεός, Δύναμις Κρητός.
19. Ἀνάστ. Ἰδιόμελα Ν´ ἀργὰ β´
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Πολυέλεοι,
Ἄξιον Ἐστὶν

Ζωντανὴ ἠχογράφηση

στὸ Μοναστήρι01. Ἐκλογὴ Πολυελέων (1985).
02. Ἄξιον Ἐστὶν πλ. β´ (ἄ.χ.).
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Χερουβικὰ κλπ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 819Α καὶ 802Α01. Χερουβικὸν πλ. α ´ (1998)
02. Χερουβικὸν , Λειτουργικά, βαρύς (ἄ.χ.)
<  1  2  >


Πίσω στην αρχική σελίδα