ΧΟΡΩΔΙΑΚΑΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

Ὀκτώηχον, ποικίλον καὶ ὡραιότατον.
Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν.
Τὸ Θεοτοκάριον εἶναι βιβλίο λειτουργικό, τὸ ὁποῖον
περιλαμβάνει 62 θεοτοκίους ἀσματικοὺς Κανόνας
καὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων, ποιήματα 22 ἱερῶν Μελωδῶν.
Στὸν δίσκο αὐτὸ περιέχεται ἕνα ἀπάνθισμα καὶ ἀπὸ
τὶς ἐννέα Ὠδές, τὰ Καθίσματα καὶ τὰ Προσόμοια
τοῦ Θεοτοκαρίου σὲ ὅλους τοὺς ἤχους.

Ἠχογράφησις: Κ. Πρικόπουλος, 1985

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Παναγία Βρεφογλυκοφιλοῦσα.
Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Φυλὴ Ἀττικῆς, 2005.
Ὀπισθόφυλλο: Ἱερὲς Εἰκόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
ἁγιογραφημένες στὸ Μοναστήρι.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 5

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ


1. Πρόλογος
2. Ἦχος α´
3. Ἦχος β´
4. Ἦχος γ´
5. Ἦχος δ´
6. Ἦχος πλ. α´
7. Ἦχος πλ. β´
8. Ἦχος βαρὺς
9. Ἦχος πλ. δ´

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

CD ἀριθ. 15

Ὁ πασχαλινὸς χαιρετισµὸς
Χριστὸς Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη
ζωντανὰ σὲ 30 γλῶσσες!

Ψάλλει ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.
Ἠχογράφησις: 1997-98.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἀνάστασις (ἀπὸ κάλλυµα Εὐαγγελίου), 2000.
Φωτογραφία ἐσωφύλλου: Πάσχα στὸ Μοναστήρι, 2005.


01. Χριστὸς Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη! Χριστὸς Ἀνέστη (γ´) – χορωδιακό.
02. Πασχαλινὸς χαιρετισµὸς (Ρουµανία, Σαρδινία, Ναζαρέτ, Ἰσπανία, Κονγκό -Τσιλούµπα, Γεωργία, Κένυα-Κικούγιου,
   Βουλγαρία, Οὐγκάντα-Λουγκάντα). Α´ Ὠδὴ τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως.

03. Πασχαλινὸς χαιρετισµὸς (Καλλιφόρνια, Αὐστραλία, Αὐστρία, Μόσχα, Ἱερουσαλήµ, Οὐγκάντα-Λουγκουέρε,
   Κονγκό-Λινγκάλα, Μπαγκλαντές, Οὐγγαρία). Γ´ Ὠδὴ τοῦ Κανόνος.

04. Πασχαλινὸς χαιρετισµὸς (Κίεβο, Γαλλία, Ὀλλανδία, Δανία, Κονγκό-Σουαχίλι, Σουηδία, Αἴγυπτος, Γερµανία, Λονδῖνο).
   Δ´, Ε´ καὶ Ϛ´ Ὠδὲς τοῦ Κανόνος.

05. Ἀρχὴ Κατηχητικοῦ Λόγου Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου. Ζ´, Η´ καὶ Θ´ Ὠδὲς τοῦ Κανόνος.
06. Β´ τµῆµα Κατηχητικοῦ Λόγου. Στιχηρὰ καὶ Δοξαστικὸν τοῦ Πάσχα. Ἦχος πλ. α´.
07. Γ´ τµῆµα Κατηχητικοῦ Λόγου. Χριστὸς Ἀνέστη ἀργόν. Ἦχος πλ. α´.
08. Τέλος Κατηχητικοῦ Λόγου. Ὁ Ἄγγελος ἐβόα..., µέλος ἀργόν. Ἦχος α´.
09. Χριστὸς Ἀνέστη! (Ρωσικά, Ρουµανικά καὶ Ἀφρικῆς).
10. Ὅσοι εἰς Χριστὸν (2). Δύναµις Δοσιθέου Μοναχοῦ. Ἦχος α´.
11. Χριστὸς Ἀνέστη .

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 703 Α


Νοέμβριος 19931. Ἀναστάσιμος κανὼν α´ ἤχου. Ὠδὲς Ε´ καὶ ΣΤ´.
2. Ἀναστάσιμος κανὼν β´ ἤχου. Ὠδὲς Α´ καὶ Δ´.
3. Ἀναστάσιμος κανὼν γ´ ἤχου. Ὠδὲς Α´ καὶ Ε´.
4. Στίχοι ἀργῆς Δοξολογίας Δοσιθέου α´.
5. Στίχοι ἀργῆς Δοξολογίας Ἰακώβου γ´.
6. Στίχοι ἀργῆς Δοξολογίας Χουρμουζίου α´ τετράφ.
7. Ἀναστάσιμα Πεντηκοστάρια Δοσιθέου β´.
Ἄξιον ἐστὶν
Ὀκτώηχον, Δοσιθέου κλπ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 829A

ἔτος 1989(;)


1. Ἄξιον ἐστὶν Ὀκτώηχον, Δοσιθέου Μοναχοῦ.
2. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος, Ὁ φωτίσας, Ἐκύκλωσέ με (ἀργά), Ἐν καμίνῳ παῖδες (σύντομα),
 Αἰνοῦμεν, Ἐν καμίνῳ (ἀργόν). .
Παρθενικὴ Πανήγυρις

Δογματικὸν Θεοτοκίον
ἦχος α´

Μέλος Δοσιθέου Μοναχοῦ

Ἠχογράφησις: ἔτος 1990


Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν
Κανοναρχεῖ ὁ δωδεκάχρονος Φώτιος Ροῦσσος

01. Παρθενικὴ Πανήγυρις
Βυζαντινὰ
Μελωδήματα

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1201 Δ

Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς
τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν

Ἠχογράφησις: Αὔγουστος 1994


01. Σήμαντρο, Τάλαντο, Καμπάνες.
02. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Δεῦτε λαοί, Τὴν Παγκόσμιον Δόξαν. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος α´.
03. Φῶς Ἰλαρόν, Δοσιθέου Μοναχοῦ, ἦχος βαρύς.
04. Τίς Θεὸς μέγας. Ἦχος βαρύς.
05. Κύριε ἐλέησον. Νηλέως Καμαράδου, Πεντάηχον.
06. Χαῖρε Ἁγνή. Ἐκ τοῦ Ἀναγραμματισμοῦ εἰς τὸ Θεοτόκε Παρθένε. Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλους, ἦχος α´.
07. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν. Δοσιθέου Μοναχοῦ, ἦχος βαρὺς ἑπτάφωνος ἐναρμόνιος.
08. Εὐλογητάρια ἀργά, τὰ Συνοπτικά. Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος πλ. α´.
09. Πολυέλεος Δοῦλοι Κύριον. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ´. Κράτημα τοῦ αὐτοῦ.
10. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ. Ἦχος πλ. α´.
11. Αἰνεῖτε, ἀργόν. Ἰακώβου Πρωτοψάλτου. Κύριε εἰ καὶ κριτηρίῳ. Κύριε ὅπλον. Ἦχος πλ. δ´.
12. Δοξολογία ἀργὴ Γ. Βιολάκη. Ἦχος πλ. β´.
13. Χερουβικὸς ὕμνος. Δοσιθέου Μοναχοῦ. Ἦχος πλ. α´.
14. Ἀγαπήσω Σε, Σὲ ὑμνοῦμεν, Ἄξιον ἐστίν. Μιχ. Χατζηαθανασίου. Ἦχος πλ. α´ ἐναρμόνιος πεντάφωνος.
Ὑμνολογικὸν Ἀπάνθισμα
ἁγίων
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1202 Α

Ψάλλουν: Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες

Ἠχογράφησις: 1983


01. Τάλαντον, Καμπάνες.
02. Μακάριος ἀνήρ.
03. Κύριε ἐκέκραξα, ἦχος δ’.
04. Στιχολογία, Θοῦ Κύριε.
05. Ὡς ἀστὴρ φαεινότατος καὶ Παρθενίαν ἀμόλυντον, Προσόμοια ἦχος δ’.
06. Φῶς Ἰλαρόν, ἀργόν, ἦχος β’.
07. Δικαίων ψυχαί, Ἀνάγνωσμα.
08. Δέησις Λιτῆς, Κύριε ἐλέησον πεντάηχον Νηλέως Καμαράδου.
09. Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἦχος πλ. δ’.
10. Κανών, α’ καὶ γ’ Ὠδαί, ἦχος δ’.
11. Αἴτησις, Κοντάκιον, Μηνολόγιον, Συναξάριον.
12. Τὴν Τιμιωτέραν, ἦχος δ’.
13. Πᾶσα πνοή, ἦχος α’.
14. Στιχολογία τῶν Αἴνων.
15. Τῆς μαγικῆς ἐξαπάτης καὶ Ὡς παρρησίαν μεγίστην, Προσόμοια ἦχος α’.
16. Τυπικῶν Στάσις Β’, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος βαρύς.
17. Ἐπιστρέψας ἐκ πλάνης, Ἀπολυτίκιον, ἦχος πλ. α’.
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

ἔτος 1986

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1698 Β

Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν


01. Κοντάκιο, Ἀπολυτίκιο.
02. Δοξολογία Χουρμουζίου.
03. Μὴ ἀποστρέψης.
04. Καταβασίες Αἶνοι.
05. Τὸν Σταυρόν Σου.
06. Εὐλογητάρια ἀργά.
07. Τίς Θεὸς Μέγας.Πίσω στην αρχική σελίδα