ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ









ΑΓΝΟΤΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΙΑ

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ ()

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 107Α΄

1, 3, 5: Ἡ Ὁμιλία. Ἐξεφωνήθη στὴν Ἀθήνα, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ, Κυριακὴ βράδυ, (31-10-1993).

2, 4, 6: Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν. Ἀργὴ Δοξολογία, ἦχος α΄,
Δοσιθέου Μοναχοῦ.


1. Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ. Μέρος Α΄
2. Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν. Ἀργὴ Δοξολογία, ἦχος α΄, Δοσιθέου Μοναχοῦ.
3. Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ. Μέρος Β΄
4. Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν. Ἀργὴ Δοξολογία, ἦχος α΄, Δοσιθέου Μοναχοῦ.
5. Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ. Μέρος Γ΄
6. Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν. Ἀργὴ Δοξολογία, ἦχος α΄, Δοσιθέου Μοναχοῦ.









Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Κυριακὴ βράδυ, 8/11/1987


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 103

«Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» Μέρος Α΄
«Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» Μέρος Β΄







Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Τὸ μεγάλο ἁμάρτημα
τοῦ σκανδαλισμοῦ

Ἰούλιος 1986

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 135 Β


Τὸ μεγάλο ἁμάρτημα τοῦ σκανδαλισμοῦ



Πίσω στην αρχική σελίδα