ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1985

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 64 Γ


cd28

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ

4 Ὀκτωβρίου 1985

Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν1. Εἰς πολλὰ ἔτη.
2. Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
3. Στίχοι Δοξολογίας Χουρμουζίου Χαρτοφ. ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος.
4. Ἀναβαθμοὶ πλ. α´ ἤχου.
5. Καταβασίες Ἀναλήψεως, μέλος ἀργόν, ἦχος πλ. α´.
6. Ἑόρτια Ὁμιλία: Ἡ τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα.
7. Ἑορταστικὰ προσόμοια.
8. Λόγον Ἀγαθόν, Θ. Φωκαέως, ἦχος πλ. δ´, κράτημα.
9. Εὐλόγησις γλυκίσματος.
10. Πολυχρονισμὸς Καθηγουμένου.
11. Ἐπίλογος Σεβασμιωτάτου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1986


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1167Ε, ΣΤ


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως

1. Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν.
2. Ὁμιλία Ἀδελφοῦ.
3. Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν.
4. Εὐλόγησις γλυκίσματος.
5. Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν (+)
6. Μέλος Σάρδων.
7. Προσλαλιὲς Ἐπισκεπτῶν.
8. Ἄσπιλε, Ἀμόλυντε.

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς τὸ 1979


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1979

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Καθηγουμένου κ. Κυπριανοῦ Α´ (+)

3-10-1979

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 218 Γ


1. Χορωδία                11´52´´
2. Ὁμιλία Σεβ. Καθηγουμένου        5´48´´
3. Χορωδία, Β´ μέρος            4´40´´
4. Ὁμιλία ἀδελφοῦ              8´29´´
5. Πονυχρόνιον               1´36´´
6. Εὐλόγησις γλυκίσματος         1´25´´
7. Χορωδία καὶ Ἀπόλυσις          17´20´´
8. Χορωδία καὶ διανομὴ γλυκισμάτων   11´29´´

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2001

Ἡ Μονὴ
ὡς Κιβωτὸς Σωτηρίας

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 205 ΙΣΤ´, ΙΖ´
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2001


1. Βυζαντινὴ Χορωδία
2. Ὁμιλίες
3. Προσφορὰ Δώρου
4. Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά»
5. Εὐχαριστίες, γλυκίσματα, Ἐπίλογος
Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες τῆς ἘκδηλώσεωςΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1988

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Ἱδρυτοῦ καὶ πρώτου Καθηγουμένου,
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´.
Ὀκτώβριος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς


Διάρκεια: 53´37´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 659 Γ


1. Βυζαντινὴ Χορωδία
2. Ὁμιλία
3. Βυζαντινὴ Χορωδία
4. Ἐπιλεγόμενα

Πίσω στην αρχική σελίδα