ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Σύντομον Ἀναστασιματάριον

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου
Ἦχος γ´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1215 Α


1. Ἑσπέρια Στιχηρά.
2. Δόξα, Καὶ νῦν, Πῶς μὴ θαυμάσωμεν.
3. Ἀπόστιχα.
4. Ἀσπόρως.
5. Εἰρμοὶ Κανόνων.
6. Αἶνοι.Πίσω στην αρχική σελίδα